Per tal de donar compliment a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; al Reglament europeu 2016/679, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes; i la resta de normativa de la Unió o dels Estats membres aplicable en matèria de protecció de dades, informem a l'usuari d'aquesta pàgina web el següent:

Identificació de l'entitat prestadora dels serveis de la societat de la informació:

nom Fiscal: Daniel Carvajal i Carbonell
nom Comercial: Caixa de Joies
domicili Social: línia. Sant Martí nº33
CIF: 43450371-J
Telèfon: 687 65 45 07
Correu electrònic: hola@doosjoies.com

web: www.doosjoies.com

objecte

La prestador del servei que constitueix aquest lloc o pàgina web posen a disposició dels usuaris el present document, per a complir les obligacions disposades en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; al Reglament europeu 2016/679, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes; i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d'ús del mateix.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
La prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent com suficient la publicació al lloc web.

responsabilitat

La prestador declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

Des llocs web de tercers, és possible que es redirigeixi al client a continguts d'aquest lloc web. Atès que la prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquesta no assumeixen cap tipus de responsabilitat o obligació respecte a aquests continguts.
La prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest contingut i posándolo en coneixement de les autoritats competents.
La prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu: en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, la prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i es compromet a col·laborar de forma activa en la retirada o, si vostè, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a la prestadora del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. en principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, les prestadors no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de la prestador o, procedir, disposen de llicència o autorització exprés per part dels autors o propietaris. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de la prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de les prestadors serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a la prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.
la prestador, expressament, NO AUTORITZA a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de la prestador. La prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de la prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic esmentat a l'encapçalament.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.